KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
1
Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Klatovech, z. s.
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Klatovech, z. s., (dále jen spolek) má sídlo na adrese: 33901 Klatovy II, Maxima Gorkého 159
Čl. II
Základní ustanovení0
Spolek přistupuje k přijetí těchto stanov v reakci na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se kterým je potřeba v předepsaných lhůtách uvést stanovy a fungování spolku do souladu.
 1. Spolek je dobrovolné sdružení individuálních členů, působící v Klatovech a okolí a nezávislý na politických stranách a hnutích
 2. Registrace provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 12. 2009 pod                        č.j. VS/1-1/77914/09-R
 3. Osvědčení o registraci u Finančního úřadu ČR dne 22. 12. 2009 č.s. 97029/2009
 4. Spolku bylo přiděleno IČ: 228 24 847, pod tímto je také zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni sp. zn. L 5528 ze dne 1.1.2014.
 5. Spolek má své logo, na reklamních cedulích, části oděvů a t. d.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Hlavním posláním spolku je soustavná činnost směřující k podpoře SK SLAVIA Praha  – fotbal.
 1. Zajištění integrace příznivců slavistického fotbalu
 2. Připravuje a realizuje sportovní a společenskou činnost na základě zájmu a potřeb svých členů
 3. Zajišťuje besedy s hráči, internacionály a vedením SLAVIE – fotbal
 4. Pořádá zájezdy na utkání v české republice i v zahraničí
 5. Účastní se sportovních soutěží a společenských akcí pořádaných jednotlivými  OP SK SLAVIE
 6. Propaguje akce vedoucí ke zvýšení prestiže a popularity SK SLAVIA Praha fotbal
 
 
 
                                                            2
Čl. IV
Členství ve spolku
 1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, kteří souhlasí se stanovami spolku. Členové mají stejná práva a povinnosti.
 2. Člen spolku má právo:
 1. Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodováním hlasováním
 2. Volit předsednictvo spolku a další členy volených orgánů
 3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 4. Podílet se na praktické činnosti spolku
       3. člen spolku má povinnost:
               a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
                   b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
               c) účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
               d) řádně platit roční členské příspěvky ve stanoveném termínu
                       
       4. členství ve spolku zaniká
                a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku
                b) úmrtím člena
                c) zánikem spolku
                d) vyloučením člena členskou schůzí, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánů spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem
Čl. V
Orgány spolku
 1. Členská schůze
 2. výbor
 3. předseda
 4. kontrolní komise
 
 
Čl. VI
Členská schůze
 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 1. Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
 2. Volí předsedu a odvolává jej
 3. Volí členy výboru a odvolává je
 4. Volí členy revizní komise a odvolává je
 5. Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
 6. Schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období
 7. Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů
 8. Schvaluje výší registračních a členských příspěvků
 9. Rozhoduje o zániku spolku
 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl na přihlášce. Vyrozumění o konání čl. schůze musí členové obdržet minimálně 15 dnů před datem konání.
 2. Schůze je usnášení schopná vždy, jeli přítomno alespoň 1/5 členů.
 3. Schůze schvaluje návrhy a usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
členy výboru jsou:
 1. předseda
 2. místopředseda
 3. pokladník
 4. člen výboru
 5. člen výboru
Čl. VII
Předseda
 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 roků.
 3. Předseda je povinen:
 1. svolávat zasedání schůze
 2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku
4
Čl. VIII
Revizní komise
 1. Provádí dozor nad hospodářskou činností spolku
 2. Je tvořena členy spolku, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu 4 roků.
 3. Je povinna jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení zprávu              o hospodaření spolku za uplynulé období.
 4. Revizní komise složení: předseda, člen, člen
Čl. IX
Majetek spolku
1. registrační poplatky a příspěvky
2. dotace státních orgánů, společenských organizací a sponzorů
3. příjmy ze sportovních, kulturních a společenských akcí
4. dary a dědictví
5. vstupné
Čl. X
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
 1. OP zániku spolku a jeho majetkovém vypořádání je oprávněna rozhodnout pouze členská schůze
 2. K rozhodnutí o zániku je třeba souhlasu 2/3 většiny hlasů přítomných členů
 3. Likvidační komise zabezpečí vyrovnání všech závazků ke dni zániku spolku
Čl. XI
Společná ustanovení
 1. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem.
 2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí 12. 2. 2016 s účinností od12. 2. 2016
 
Návrh stanov schválený na členské schůzi dne 12. 2. 2016 v Klatov

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one