KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
Stanovy odboru přátel SK Slavia Praha v Klatovech


Článek 1
Základní ustanovení

Název: Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech. (dále jen sdružení)
Sídlo: Junek Jeroným, Denisova 40, 33901 Klatovy

1. Sdružení je dobrovolné a otevřené občanské sdružení, ustanovené podle zákona č. 83/1990 sb. Ve znění pozdějších předpisů.
2. Sdružení je nezávislé na politických stranách a hnutích a je organizován na demokratických zásadách.
3. Sdružení působí na teritoriu města Klatovy a okolí.
4. Sdružení se stane členem SK Slavia Praha s právem účasti na valné hromadě SK Slavia Praha a právem volby do orgánů SK Slavia Praha.

Článek 2.
Poslání, úkoly a cíle

1. Hlavním posláním sdružení je soustavná činnost směřující k podpoře SK Slavia Praha – fotbal a.s. (dále také Slavia-fotbal), držitel licence Českomoravského fotbalového svazu, případně další její následnické instituce v jakékoliv právní normě, která bude nositelem fotbalu v rámci slávistického hnutí a držitelem oprávnění (licence) účasti na soutěží pořádaným národním fotbalovým svazem.
2. Cílem sdružení je zajištění integrace příznivců slávistického fotbalu.
3. Sdružení zabezpečuje dodržování stanov a ostatních dokumentů vztahujících se k jeho činnosti v ČR i v zahraničí.
4. Sdružení plánuje, připravuje a realizuje sportovní a společenskou činnost na základě zájmů a potřeb členů svých i Slavia fotbal a to zejména:
• Besedy s vedením Slavia-fotbal;
• Setkání s hráči internacionály;
• Zájezdy na utkání v české republice i v zahraničí;
• Účast na sportovních soutěžích a společenských akcích pořádaných jednotlivými subjekty;
• Propagační akce vedoucí ke zvýšení prestiže Slavia-fotbal;
• Koordinaci činnosti organizačních jednotek;

5. K zajištění informovanosti svých členů využívá všechny mediální prostředky (tiskové, elektronické a hlasové).
6. Sdružení prosazuje u svých členů dodržování pravidel Fair-play.
Článek 3.
Členská základna

Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, kteří souhlasí se stanovami sdružení. Členové mají stejná práva a povinnosti. Členství je nepřenosné.
Formy členství:
• Základní členství – osoby, které splní základní vstupní podmínky;
• Čestné členství – osoby, které se výrazným způsobem zasloužily o slávistický fotbal;


Článek 4.
Vznik členství

1. Základní členství vzniká podáním písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacením registračního poplatku a uhrazením členského příspěvku za daný rok.
2. Čestné členství je uděleno na základě návrhu jednotlivců, výboru nebo organizační jednotky a schvalováno VH sdružení.


Článek 5.
Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:
1. Zánikem sdružení.
2. Vlastním rozhodnutím člena.
3. Zrušení členství pro porušování interních pravidel a předpisů.
4. Vyloučením z důvodu porušování stanov sdružení.
5. Ztrátou právní způsobilosti.
6. Úmrtím člena.
7. Nezaplacením členského příspěvku za období delší než 1 rok.

Člen oznamuje vystoupení ze sdružení doporučeným dopisem výboru sdružení.
O zániku členství podle bodu 3. a 4. rozhoduje výbor sdružení a schvaluje VH.
Do rozhodnutí nejbližší VH je jeho členství pozastaveno.


Článek 6.
Práva členů

1. Účastnit se dle svých zájmů, možností, schopností a oprávnění veškeré sportovní, společenské a kulturní činnosti sdružení.
2. Podílet se na případných výhodách vyplývajících z členství.
3. Odvolat se proti rozhodnutí o.s. ke kontrolní komisi sdružení.
4. Člen starší 18 let má právo navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů sdružení a orgánů SK Slavia Praha.
5. Čestný člen je zván na VH sdružení s hlasem poradním.
Článek 7.
Povinnosti členů

1. Člen je povinen řídit se stanovami, usneseními, směrnicemi a ostatními pokyny VH a výboru sdružení.
2. Člen se zavazuje chovat se tak, aby po celou dobu svého členství hájil a podporoval dobré jméno Slavia-fotbal doma i v zahraničí.
3. Hájit a prosazovat oprávněné zájmy Slavia-fotbal a sdružení v duchu Fair-play.
4. Řádně platit roční členské příspěvky ve stanoveném termínu.
5. Důsledně hájit a šetřit majetek sdružení.


Článek 8.
Orgány sdružení

Řídícími orgány sdružení jsou:
1. Valná hromada
2. Výbor
3. Kontrolní komise


Článek 9.
Valná hromada

Valná hromada (dále VH) je nejvyšším orgánem sdružení, účastníky VH s hlasem rozhodujícím jsou všichni členové sdružení, kteří mají uhrazen členský příspěvek nejpozději za rok předcházejícího roku konání VH a další pozvaní hosté včetně zástupců médií.

Řádná VH:
1. VH svolává výbor sdružení jednou za rok, zpravidla v období měsíce ledna.
2. Jednání VH řídí výbor zvolený účastníky této VH.
3. Vyrozumění o konání VH musí obdržet členové sdružení minimálně 15 dnů před termínem VH s určením data, místa, začátku konání VH a programu jednání.
4. VH je usnášeníschopná vždy, je-li přítomno alespoň 1/5 členů.
5. VH schvaluje návrhy a usnesení prostou většinou přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
6. Čestný člen je zván VH s hlasem poradním.

Vyžaduje-li to situace, musí být svolána mimořádná VH a to na žádost:
• 1/5 členů sdružení;
• Výboru sdružení;
• Kontrolní komise sdružení;
Mimořádné jednání VH musí být svoláno výborem sdružení do 21 dnů po obdržení zdůvodněného požadavku nebo na základě vlastního rozhodnutí.VH projednává a schvaluje:
1. Stanovy.
2. Zprávu výboru sdružení o své činnosti při řízení sdružení za uplynulé období.
3. Navrženou koncepci rozvoje činnosti sdružení na další období.
4. Zprávu o hospodaření a návrh ekonomického zabezpečení sdružení.
5. Zprávu KK.
6. Kooptace a odvolání členů výboru a KK sdružení.
7. Delegáty na VH SK Slavia Praha.
8. Čestné členy sdružení.
9. Odvolání členů proti rozhodnutí orgánů sdružení.
10. Výši registračního a členského příspěvku.

VH volí:
1. Členy výboru sdružení
2. Členy KK

Volební období pro všechny orgány sdružení je čtyřleté.


Článek 10.
Výbor sdružení

Výbor sdružení (dále pouze výbor) koordinuje a zajišťuje činnost sdružení v období mezi dvěma VH.
Členy výboru sdružení jsou:
1. Předseda
2. 1. místopředseda
3. 2. místopředseda
4. Hospodář
5. Člen výboru

Výbor na své první schůzi zvolí předsedu, dva místopředsedy a hospodáře.

Výbor zejména:
1. Nový výbor vypracuje do 30 dnů od svého zvolení „Plán činnosti“.
2. Předseda svolává výbor zpravidla 1x čtvrtletně.
3. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny zvolených členů.
4. V případě, že při hlasování dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy resp. Za jeho nepřítomnosti hlas 1. místopředsedy.
5. Rozpracovává závěry a usnesení VH a zodpovídá za jejich realizaci.
6. Výbor je povinen zabývat se podněty KK sdružení a přijímat nápravná opatření.
7. Vypracovává a schvaluje, provádí a vyhodnocuje plán činnosti sdružení a čerpání ročního rozpočtu.
8. Navrhuje VH čestné členy sdružení.
9. Rozhoduje ve všech dalších oblastech činnosti, o kterých výlučně nerozhoduje VH nebo které nejsou taxativně uvedeny ve stanovách.
10. Pořizuje ze zasedání výboru zápis, podepsaný jejím předsedou nebo zastupujícím místopředsedou.
11. V případě potřeby zřizuje účelové komise, zejména pro organizaci odboček a zájezdů a přiděluje jejich řízení určeným členům výboru.
Článek 11.
Předseda výboru sdružení

1. Předseda osobně řídí a zodpovídá za činnost výboru.
2. Zastupuje sdružení při jednání se všemi subjekty doma i v zahraničí.
3. Rozhoduje o neodkladných záležitostech mezi zasedáními výboru po konzultaci s místopředsedy a tato svá rozhodnutí je povinen zdůvodnit a předložit ke schválení nejbližšímu zasedání výboru.
4. V případě nepřítomnosti nebo ukončení činnosti předsedy plní jeho povinnosti do nejbližšího zasedání VH 1. místopředseda.


Článek 12.
Kontrolní komise sdružení

Kontrolní komise (dále KK) je koncipována jako kontrolní orgán, který je nezávislým orgánem na výboru sdružení.
1. Zvolený předseda je povinen svolat jednání KK do 30 dnů.
2. V návaznosti na plán činnosti výboru připravuje „ Plán činnosti KK“.
3. KK rozhoduje ve věci většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda KK.
4. Ze zasedání KK se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou, který bude předán výboru sdružení.
5. O kontrolní činnosti a výsledcích své činnosti je KK povinna předložit zprávu VH.
6. Člen KK nesmí být zároveň členem výboru sdružení a jeho komisí.

KK je zejména oprávněna:
1. Dohlížet na dodržování stanov sdružení a všech přijatých usnesení výboru ve věcném a časovém horizontu.
2. Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení.
3. Kontrolovat účetní záznamy a vyjádřit stanovisko k návrhu výboru na využití kladného zůstatku nebo řešení schodku v ekonomice hospodaření sdružení.
4. Řešit odvolání členů proti rozhodnutí výboru a předkládat k nim svá stanoviska.
5. Pokud odstoupí celý výbor přebírá KK do zvolení nového výboru jeho práva a povinnosti.
6. V případě uvedeném v bodě 5 tohoto odstavce je KK povinna do 1 měsíce svolat mimořádnou VH za účelem volby nového výboru.


Článek 13.
Zánik členství ve Výboru a KK

Členství v obou případech zaniká:
1. Zánikem sdružení.
2. Uplynutím volebního období.
3. Odvoláním z funkce pro neplnění povinností nebo pro hrubé porušení stanov.
4. Zánikem členství.
5. Úmrtím člena.

V případě odstoupení člena výboru nebo člena KK podle článku 13. bod 3. může být do funkce kooptován další člen, kterého následně schválí nejbližší VH.
K odvolání člena výboru nebo KK z funkce podle článku 13., bodu 4. musí být 2/3 souhlas přítomných členů daného subjektu. Do projednání nejbližší VH nemá rozhodnutí odkladný účinek.


Článek 14.
Majetek sdružení

Zdrojem majetku sdružení jsou:
1. Registrační poplatky a příspěvky od členů sdružení.
2. Dotace od státních orgánů, společenských organizací a sponzorů.
3. Příjmy ze sportovních, kulturních a společenských akcí (např.vstupné).
4. Dary a dědictví.
5. Poplatky z reklam.
6. Ostatní příjmy.


Článek 15.
Právní postavení sdružení

1. Sdružení má postavení právnické osoby.
2. Statutárním zástupcem je předseda výboru. Má podpisové právo a je oprávněn provádět jménem sdružení právní a ekonomické úkony.

Podpisové právo má dále:
• Místopředseda – jedná s pověření předsedy výboru sdružení;
• Hospodář – z titulu tohoto pověření ve všech ekonomických záležitostech sdružení;

3. Výbor navrhuje symboly sdružení (vlajku, znak, znělku apod.) a vzor úředního razítka, které předkládá ke schválení VH.
4. Sdružení může mít svého oficiálního tiskového mluvčího.


Článek 16.
Zánik sdružení a jeho majetkového vypořádání

1. O zániku sdružení a jeho majetkovém vypořádání je oprávněna rozhodnout pouze VH.
2. VH je svolána k tomuto účelu dle příslušného článku stanov sdružení.
3. K rozhodnutí o zániku sdružení je třeba souhlasu 2/3 hlasů přítomných členů na VH, pokud přesáhne minimálně 1/5 všech registrovaných členů sdružení.
4. Likvidační komise zabezpečí vyrovnání všech závazků ke dni zániku.

Článek 17.
Závěrečná ustanovení

1. Výklad článků stanov přísluší pouze výboru sdružení.
2. Výbor po posouzení návrhu a projednání s KK vydá k věci stanovisko, které je pro všechny účastníky závazné.
3. Stanovy sdružení a jejich změny schválené VH podléhají registraci u MV ČR.


Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 12. září 2009.

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one